Informacije javnega značaja

Višja strokovna šola deluje v sklopu JZ Šolskega centra Ptuj in posluje skladno s sprejeto zakonodajo, ki ureja področje javnih zavodov. Ustanovljena je bila s tem ustanovitvenim aktom. Na podlagi zakonodaje je ravnatelj Višje strokovne šole Ptuj sprejel ustrezne pravilnike in dokumente.

Poslovnik

Strateški načrt

Poslovna poročila

Poročila o delu – elementi letnega delovnega načrta

Samoevalvacijska poročila

Publikacija Višje strokovne šole Ptuj

Poročila o merjenju organizacijske klime

Procesi na Višji strokovni šoli Ptuj

Objave v medijih

Evalvacije