Program Erasmus+ na VSŠ

Nova partnerstva v Erasmus+ programu 2021-2027

1. ShipCon ponuja sodelovanje Erasmus+ mobilnosti osebja na 6 lokacijah – Limassol, Palermo , Praga, Barcelona, Split in Valencia. Več informacij dobite TUKAJ.

2. VITALIS s sedežem v Nemčiji ponuja sodelovanje Erasmus+ mobilnosti z namenom praktičnega izobraževanja in nabiranja delovnih izkušenj študentom iz cele Evrope. Ponujajo nastanitve in delo na enem mestu. Več informacij dobite TUKAJ.

3. HumaCapiAct je organizacija s sedežem v Torinu v Italiji. Njene glavne dejavnosti so osredotočene na izvajanje praktičnega izobraževanja za študente v različnih italijanskih podjetjih in raziskovalnih dejavnosti na področju digitalnega izobraževanja in inovativnih metod usposabljanja. Več informacij dobite TUKAJ.

4. Združenje Mobility Friends iz Portugalske ponuja sodelovanje pri mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja in osebja v obliki prakse učenja na delovnem mestu (“Job shadowing”) in metodoloških tečajev. Več informacij dobite TUKAJ in na njihovi spletni strani TUKAJ.
Program ERASMUS+ Obdobje od 2014 do 2020

Mobilnost študentov in zaposlenih

Ključna ukrep 1 (KA1) omogoča mobilnost študentov in strokovnim delavcem šole mobilnost ter s tem strokovno izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj.

Cilji mobilnosti

 • pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki jim prinašajo dodano vrednost;
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve;
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva;
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja;
 • izboljšanje jezikovnih spretnosti;
 • povečanje medkulturne zavesti;
 • aktivnejše sodelovanje v družbi;
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje.

Vrste mobilnosti so:

 1. mobilnost študentov z namenom praktičnega izobraževanja
 2. mobilnost zaposlenih za namenom strokovnega usposabljanja.

1. Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja

 • mobilnost za praktično izobraževanje lahko traja od 2 – 12 mesecev
 • možnost mobilnosti tudi po diplomi (za praktično izobraževanje ) – do 1 leta od dneva diplomiranja (se odšteva)

Opis izvedbe mobilnosti je vizulno opisan na tej povezavi.

Ker šola sodeluje v projektu Erasmus tudi znotraj Skupnosti višjih šol, je mogoče izmenjavo izvesti v primeru porabe lastnih sredstev tudi preko omenjenga konzorcija. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti je objavljen na spletni strani Skupnosti VSŠ. Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli ali neposredno v pisarni konzorcija.

Določitev višine Erasmus+ dotacije za posamezno mobilnost (mesečna dotacija)
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja.

Organizacija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne more spreminjati.

Študenti iz socialno depriviligiranega okolja so upravičeni do dodatka na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Udeleženci s posebnimi potrebami so upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Sem se uvrščajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oz. posebne programe.

Da bi bili upravičeni do sofinanciranja potrebujemo enega (ali več) naslednjih dokumentov:

 • zdravniška dokumentacija (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni,
 • odločba o razvrščanju Centra za socialno delo,
 • odločba o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo,
 • strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo,
 • mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Dodatna sredstva za osebe s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi.
ERASMUS koordinatorja:

Daniel Tement
e-naslov: daniel.tement@scptuj.si

Zdenka Selinšek
e-naslov: zdenka.selinsek@scptuj.si