Program Erasmus na VSŠ ŠC Ptuj

Program ERASMUS+ Obdobje od 2014 do 2020

Mobilnost študentov in zaposlenih

Ključna aktivnost 1: omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbuja mobilnost posameznikov (mladih za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela kot tudi vseh strokovnih delavcev, ki so vključeni v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska).

Cilji mobilnosti

 • pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki jim prinašajo dodano vrednost;
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve;
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva;
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja;
 • izboljšanje jezikovnih spretnosti;
 • povečanje medkulturne zavesti;
 • aktivnejše sodelovanje v družbi;
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje.

Vrste mobilnosti so:

 1. mobilnost študentov z namenom študija ali praktičnega izobraževanja
 2. mobilnost zaposlenih za namenom poučevanja in usposabljanja.

1. Mobilnost študentov z namenom študija ali praktičnega usposabljanja

 • mobilnost za študij lahko traja od 3 – 12 mesecev
 • mobilnost za praktično izobraževanje lahko traja od 2- 12 mesecev
 • možnost mobilnosti tudi po diplomi (za praktično izobraževanje ) – 1 leto od dneva diplomiranja (se odšteva)

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.
Celoten razpis za študente in osebje.

Novost

Študent lahko odide večkrat na študij ali praktično izobraževanje v tujino na študijski stopnji (skupaj do 12 mesecev). Torej vsako leto. npr. v prvem letniku za 2,5 meseca, v drugem letniku za 2,5 meseca in po diplomiranju (smo za prakso) za 7 mesecev.

Določitev višine Erasmus+ dotacije za posamezno mobilnost (mesečna dotacija).
Erasmus+ zneski za dotacije za študente in mlade diplomante so odvisni od ciljne države mobilnosti. Programske države so razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja.

Organizacija študentu oziroma mlademu diplomantu dodeli dotacijo glede na ciljno državo in v okviru naslednjih omejitev. Organizacija določi enoten/fiksen znesek za vsako skupino držav, ki se v času izvajanja projekta ne sme spreminjati (npr.: vsi študenti, ki bodo odšli na mobilnost v države Skupine 1, so upravičeni do npr. 450 EUR)

Skupina 1
Programske države z visokimi stroški bivanja

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija

400 – 500 €

Skupina 2
Programske države s srednjimi stroški bivanja

Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija

350 – 450 €

Skupina 3
Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Estonija, Makedonija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Malta, Latvija, Litva

300 – 400 €

Študenti iz socialno depriviligiranega okolja so upravičeni do dodatka v višini od 100 do 200 EUR na njihovo osnovno dotacijo. Do dotacije so upravičeni na podlagi Odločbe Centra za socialno delo za državne štipendije, do katerih so upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 % neto povprečne plače. S to odločbo dokazujejo upravičenost do tega dodatka.

Udeleženci s posebnimi potrebami so upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Sem se uvrščajo osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oz. posebne programe.

Da bi bili upravičeni do sofinanciranja potrebujemo enega (ali več) naslednjih dokumentov:

 • zdravniška dokumentacija (zdravniško potrdilo z opisom in trajanjem bolezni, ki ne sme biti starejše od 3 mesece),
 • Odločba o razvrščanju Centra za socialno delo,
 • Odločba o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo,
 • Strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo,
 • Mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Dodatna sredstva za osebe s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi.

2. Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja

Mobilnost zaposlenih za poučevanje

 • traja od 2 dni do 2 meseca
 • vsaj 8 ur poučevanja na teden
 • osebje zaposleno na VSŠ in na relevantnem področju izobraževanja

Mobilnost zaposlenih za usposabljanje

 • traja od 2 dni do 2 meseca
 • osebje zaposleno na VSŠ in na relevantnem področju izobraževanja

Upravičeni stroški

Znesek

Potovanje

Prispevek udeležencem za potne stroške, od kraja izvora do kraja aktivnosti in nazaj

med 100 in 499 km: 180 EUR/udeleženca
med 500 in 1999 km: 275 EUR/udeleženca
med 2000 in 2999 km: 360 EUR/udeleženca
med 3000 in 3999 km: 530 EUR/udeleženca
med 4000 in 7999 km: 820 EUR/udeleženca
od 8000 km naprej: 1100 EUR/udeleženca

Individualna podpora

Dnevnice

do 14. dne aktivnosti: znesek iz tabele 1 na dan na udeleženca
+
med 15. in 60. dnem aktivnosti: 70% zneska iz tabele 1 na dan na udeleženca

Tabela 1

Država prejemnica

Min-maks (EUR/dan)

Skupina A – Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija
———————————————————————————————————-
Skupina B – Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Finska, Francija, Grćija, Madžarska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Poljska, Romunija, Švica, Turčija
———————————————————————————————————-
Skupina C – Makedonija, Nemčija, Latvija, Malta, Portugalska, Slovaška, Španija
———————————————————————————————————-
Skupina D – Hrvaška, Estonija, Litva, Slovenija

80 – 160
———————————————————————————————————

70 – 140

———————————————————————————————————
60 – 120

———————————————————————————————————
50 – 100

Prav tako se lahko prijavijo zaposleni za študijsko leto 2014/15.
ERASMUS koordinator:
Daniel Tement, dipl. inž. fiz.
e-naslov: daniel.tement@scptuj.si